REGULAMIN

§1 WPROWADZENIE

1. Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.fitmyday.pl jest firma Fit My Day sp. z o.o., ul. Lwowska 32, 22-600 Tomaszów Lubelski, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000908663, NIP 9212043131, REGON : 389287767, zwany dalej jako „Fit My Day”, „Usługodawca” lub „Sprzedawca”.

2. Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§2 DEFINICJE

1. Sprzedawca/Usługodawca - Fit My Day Catering dietetyczny – Fit My Day sp. z o.o., ul. Lwowska 32, 22-600 Tomaszów Lubelski, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000908663, NIP 9212043131, REGON : 389287767

2. Użytkownik/Klient - to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez Fit My Day lub kupuje produkty Fit My Day w Serwisie www.fitmyday.pl oraz spełnia wymagania określone Regulaminem.

3. Serwis Internetowy/Serwis – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fitmyday.pl

4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Produkty – produkty sprzedawane i dostarczane Użytkownikom poprzez Serwis, stanowiące zestawy gotowych posiłków o określonej w ofercie wartości kalorycznej lub innej żywności oraz usługi i materiały dietetyczne.

7. Usługi – usługi cateringu lub innej żywności oraz usługi i materiały dietetyczne potwierdzone drogą elektroniczną w Serwisie fitmyday.pl przez Fit My Day na rzecz Użytkowników.

8. Okres abonamentowy – okres czasu opłacony przez Użytkownika, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Użytkownika dostawę Produktu

9. Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany na stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.

11. Abonament Fit My Day – sposoby dokonywania zapłaty za korzystanie z wybranych przez Użytkowników Usług lub za zakup Produktów w wybranym okresie.

12. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady:
a) korzystania z cateringu dietetycznego świadczonego przez fitmyday.pl na rzecz Użytkowników,
b) sprzedaży Użytkownikom Usług i Produktów przez Fit My Day,
c) realizacji płatności za Usługi i Produkty.

2. Regulamin, występujący jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Użytkowników zgodnie z art.384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.

3. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usług oraz wygląd i treść Serwisu Internetowego stanowią własność Fit My Day sp. z o.o. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktów lub umowy o świadczenie Usług nie stanowi jednocześnie zawarcia ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Fit My Day na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Sprzedawca nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego z wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których takie prawa równocześnie przysługują Usługodawcy.

4. Dla korzystania z Serwisu fitmyday.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
b) dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych (www),
c) aktywne połączenie urządzenia, z siecią Internet;
d) prawidłowo zainstalowany, system operacyjny Microsoft w wersji Windows 10 lub nowszej lub system operacyjny Mac OS w wersji 10.15 lub nowszej;
e) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 86 lub nowszej bądź Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej lub przeglądarka Firefox w wersji 82 lub nowszej, bądź przeglądarka Safari w wersji 14 lub nowszej, bądź przeglądarka Opera w wersji 72 lub nowszej ;
f) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej akceptacja plików Cookie;
g) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, obsługa skryptów Java Script;
h) włączona obsługa okien wyskakujących tzw. (pop-up Windows);
i) dodanie prawidłowych adresów e-mail: kontakt@fitmyday.pl jako nadawców wiadomości w celu zwiększenia gwarancji dostarczania Użytkownikowi korespondencji Fit My Day

5. Fit My Day informuje Klientów, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

6. Sprzedawca zastrzega, że w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego może być utrudniony lub niemożliwy, w okresie trwania wyżej wymienionych prac. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby takie zakłócenia występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej. W danej sytuacji Klient może skorzystać z zamówienia Usługi drogą telefoniczną lub mailową.

7. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie informacje, komentarze, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Fit My Day nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za treści naruszające takimi publikacjami jakichkolwiek praw osób trzecich i zastrzega sobie prawo ich niezwłocznego usuwania.

§4 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

1. Usługami świadczonymi przez Fit My Day są programy dietetyczne na okres ważności Abonamentu składające się z odpowiedniej liczby zbilansowanych planów żywieniowych, generowanych w oparciu o zasady żywieniowe Instytutu Żywności i Żywienia oraz założenia i wytyczne Użytkownika.

2. Produkty są sprzedawane w postaci 20 rodzajów zestawów żywieniowych (opcje: Z WYBOREM MENU, FIT, FIT & DRY, VEGE, VEGE + FISH, ACTIVE, INTERMITTENT FASTING, FIT Office Box, KETO, HYPO HASHIMOTO, DASH & LOW IG, NO LACTOSE & LESS GLUTEN, YOUNG, IMMUNITY, FIT OFFICE BOX VEGE, ENJOY, BISTRO, SIMPLE, INTERMITTENT FASTING vege*, WEGAN) na wybraną ilość dni. Użytkownik określa wartość kaloryczną dziennego zestawu na czas okresu abonamentowego (1000, 1050, 1250, 1300, 1500, 1550, 1750, 2000, 2250, 2500, 3000 kcal), z uwzględnieniem przedziału cen według cennika.

3. Każdy z zestawów składa się z 3, 4 lub 5 zbilansowanych posiłków dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja).

4. Użytkownik ma prawo do jednorazowego zakupu zestawu próbnego (testowego) z oferty. W przypadku ponownego zakupu przez Użytkownika zestawu próbnego (testowego) Fit My Day ma prawo odrzucić taki zakup.

5. Zestawy posiłków dostarczane są w zamkniętych pojemnikach, w opakowaniu zbiorczym, które zawiera informacje o: wybranej diecie, nazwie posiłku, wartości energetycznej, wartościach odżywczych w przybliżeniu, a także rozkładem makroskładników (tłuszcz, węglowodany, białko).

6. Ceny poszczególnych zestawów określone są w cenniku, dostępnym w Serwisie Internetowym.

7. Sprzedawca nie przewiduje możliwości wykluczania składników z zestawów zgodnie z życzeniem Użytkownika (chyba że jest ono zawarte w ofercie i wynika z układu surowcowego danego wariantu diety).

8. Zamówienia na Usługi i zakup Produktów są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, poprzez Serwis Internetowy. Zamówienia można składać z każdego miejsca na świecie. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, miejscowościach i dzielnicach, których aktualna lista jest dostępna na stronie www.fitmyday.pl

9. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub mailowo z Użytkownikiem. Sprzedawca zastrzega, że w okresach świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy może nastąpić przerwa w realizacji zamówienia, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany. Fit My Day zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień jest w wybranym przez Użytkownika terminie niemożliwa, ustali z Użytkownikiem nowy termin realizacji zamówienia, przypadający na koniec zakupionego abonamentu.

10. Bezpośredni kontakt Użytkownika ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub przez SMS. Dane kontaktowe są wskazane w Serwisie.

11. Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi drogą elektroniczną dokument sprzedaży w postaci faktury VAT wystawionej na podane w zamówieniu dane.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
a) Złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności na nieprawidłowo wypełnionym formularzu
b) Bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca, terminu oraz godziny dostarczenia zamówionych Produktów i Usług
c) braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione produkty
d) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu

§5 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownikiem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i obywatel każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

2. Zakup Produktów i Usług dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy posiadają konto w Serwisie lub (jeśli nie posiadają aktywnego konta) złożą zamówienie drogą telefoniczną bądź mailową; oraz opłacą zamówienie.

3. Użytkownik zobowiązany jest podać Fit My Day wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby oraz adresu dostawy, na podstawie których Sprzedawca ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych, niezbędnych do świadczenia Usług oraz do dokonywania zmian tych danych wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych Użytkownik powinien skonsultować korzystanie z Produktów z lekarzem i poinformować o tym Fit My Day.

4. Sprzedawca w Serwisie Internetowym deklaruje możliwość występowania w poszczególnych typach i wariantach zestawów cateringu dietetycznego określonych grup alergenów pokarmowych (zgodnie z Rozporządzeniem UE 1169/2011). Ze względu na system organizacji produkcji zwraca się uwagę, że osoby cierpiące na alergie pokarmowe powinny przed zamówieniem skonsultować możliwość korzystania z cateringu dietetycznego Fit My Day w sposób bezpieczny dla zdrowia. Konsultacja taka powinna zostać przeprowadzone z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w Serwisie Internetowym. W przypadku braku dokonania takiej konsultacji przez Użytkownika przed zamówieniem zestawu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy medyczne na tle alergii pokarmowej występujące u Klienta po spożyciu zestawu.

5. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.

6. Dostarczane Produkty i świadczone Usługi przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych, poglądowych, bądź czynów prowadzących do nieuczciwej konkurencji.

7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego i Usług oraz do zakupu Produktów wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.

8. Użytkownikowi w toku korzystania z Serwisu nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Fit My Day lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:
a) definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, wyrażenie obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, niezgodne z prawem lub obrażać uczucia religijne lub reklamować inne witryny, firmy, produkty, usługi
b) publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich też materiałów
c) publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich
d) publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób
e) nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług
f) publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego

9. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób Usług i Produktów oraz mediów społecznościowych np. Facebook, Instagram i forum:
a) zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu,
b) upubliczniać materiałów lub informacji, do których Fit My Day przysługują majątkowe prawa autorskie,
c) publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec Usług Sprzedawcy,
d) prowadzić sprzedaży, akwizycji lub reklamy, w tym także wskazywać adresów stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze
e) umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usług i zakupem Produktów.

10. Fit My Day zastrzega sobie prawo do:
a) czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych Usług, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
b) blokowania lub usuwania publikowanych w Serwisie przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu

§6 WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. W celu skorzystania z Usług lub dokonania zakupu Produktów Użytkownik winien:
a) wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać wymagane w formularzu dane, adres e-mail i ustalić hasło),
b) zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz je zaakceptować.

2. W celu złożenia zamówienia istnieje konieczność zarejestrowania i aktywowania konta Użytkownika. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Użytkownik może na formularzu rejestracyjnym podać propozycję własnego loginu, który po zarejestrowaniu zostanie przesłany z linkiem aktywującym konto drogą elektroniczną. Fit My Day zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu w przypadku, gdy dany login został już wcześniej nadany.

3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Użytkownika poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

4. Przy rejestracji Użytkownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest związany niniejszym Regulaminem od chwili utworzenia konta w Serwisie. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej zgody Fit My Day jest nieskuteczne prawnie. Oświadczenie powyższe ma następujące brzmienie: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez Fit My Day Catering dietetyczny – Fit My Day sp. z o.o., ul. Lwowska 32

5. Login i hasło mają charakter poufny i Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich osobom trzecim. Użytkownik korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Użytkownik.

6. Warunkiem dokonania zakupu Produktu lub Usługi w Serwisie jest:
a) Posiadanie aktywnego konta w Serwisie;
b) Złożenie zamówienia w Serwisie, telefonicznie lub mailowo, wypełnienie formularza i odesłanie go;
c) Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia
d) Opłacenie zamówienia.

7. Użytkownik może w zamówieniu podać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT.

8. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

9. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług lub umowy sprzedaży Produktów dochodzi z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez Użytkownika.

10. Fit My Day zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

11. Zgodnie z Art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia

12. Użytkownik zobowiązany jest do precyzyjnego określenia Produktu lub Usługi, jaką chce zakupić oraz okresu abonamentowego (liczba dni) w czasie którego chciałby mieć dostarczane Produkty lub świadczone Usługi..

13. Aktywacja danego okresu abonamentowego następuje każdorazowo w dniu, w którym rozpoczęło się świadczenie opłaconej usługi lub nastąpiło dostarczenie pierwszego Produktu w ramach zamówienia objętego Umową.

14. Ważność okresu abonamentowego jest liczona w dniach, od dnia jego rozpoczęcia do ostatniego dnia włącznie.

15. Fit My Day informuje, iż wykupiony zestaw i okres abonamentowy są związane jedynie z danym kontem Użytkownika w Serwisie, w ramach którego zostały zamówione i opłacone i nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

§7 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty ceny za okres abonamentowy, która jest iloczynem stawki za wybrany zestaw żywieniowy i liczby dni, w czasie których Produkty lub Usługi będą dostarczane Użytkownikowi. Cena jest ceną łączną, czyli zawiera podatki, koszty dostawy oraz inne koszty konieczne do realizacji usługi. Użytkownik zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i Usług.

2. Użytkownik jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny za wybrany okres abonamentowy za zamówione Produkty i Usługi poprzez:
a) Dokonanie przelewu online drogą elektroniczną w systemie Tpay. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Krajowy Integrator Płatności, ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań. NIP 7773061579

3. W przypadku braku zarejestrowanej wpłaty na 3 dni przed rozpoczęciem okresu abonamentowego, zamówienie może zostać zawieszone do momentu uregulowania płatności

4. Fit My Day przysługuję prawo windykacji kwoty pełnej wartości zamówienia niezależnie od zawieszenia abonamentu.

5. Szanowni klienci, informujemy że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla towarów spożywczych obowiązuje stawka podatku od towarów i usług obniżona do wysokości 0 procent

§8 WARUNKI DOSTAWY

1. Warunkiem realizacji dostaw jest skuteczne dokonanie płatności za złożone i przyjęte do realizacji Zamówienie.
Dostawy mogą być realizowane najwcześniej 3 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji i dokonania płatności. Usługodawca gwarantuje dostawę 3 dni od daty przyjęcia zamówienia w przypadku złożenia zamówienia i dokonania płatności do godziny 14:00. Po tym czasie realizacja pierwszej dostawy ulega przesunięciu na dzień kolejny lub dowolny inny wskazany przez Klienta.

2. Dostawy są realizowane zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi – od dnia oraz przez okres i pod adres ustalony umową o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem zdania następnego.

3. Sprzedawca zastrzega prawo do doliczenia do ceny dodatkowej opłaty wynikającej z tytułu dostawy poza Strefę Dowozu, gdzie dostawa jest realizowanie w cenie usługi. Obszar bezpłatnej dostawy znajduje w Serwisie Internetowym. Użytkownik zostanie poinformowany o całkowitym koszcie Zamówienia uwzględniającym dodatkową opłatę za transport przed przyjęciem Zamówienia do realizacji

4. Dostawy produktu odbywają się od poniedziałku do soboty. W soboty dostarczane są produkty na sobotę i niedzielę.

5. Klient może wybrać preferowany ….-godzinny przedział dostaw. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zestaw pod wskazany adres w tym przedziale, jeżeli będzie to możliwe uwzględniając uwarunkowania organizacyjne usługodawcy. Nie później niż do godziny 10.00

6. Jeżeli Klient w sposobie dostawy wyraża życzenie aby zestaw był zostawiony pod drzwiami Sprzedawca jako dowód dostawy wykonuje zdjęcie zestawu pod drzwiami Klienta (wraz z oznaczeniem daty i godziny dostawy). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zestaw od momentu pozostawienia go pod drzwiami Klienta.

7. W przypadku podjęcia próby doręczenia zestawu, jeżeli Klient nie dokonuje odbioru zamówionej dostawy i pozostaje bez kontaktu z Usługodawcą dostawę uważa się za zrealizowaną skutecznie.

§9 ZMIANA, WSTRZYMANIE ORAZ REZYGNACJA ZE ŚWIADCZONEJ USŁUGI

1. Klient ma prawo dokonać zmiany świadczonej Usługi ( w tym zmiany adresu dostawy). W tym celu klient za pomocą poczty elektronicznej zgłasza dyspozycję zmiany na adres: kontakt@fitmyday.pl Usługodawca potwierdza możliwość dokonania zmiany świadczonej Usługi w drodze oświadczenia skierowanego za pomocą poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta. Zmiana Usługi następuje, z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu poniżej:
a) w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
b) w terminie 4 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.

2. Jeśli klient zamierza dokonać zmiany na usługę o wyższej wartości, w odpowiedzi na zgłoszoną dyspozycję otrzyma informację na temat sposobu i wysokości płatności. W tym przypadku Zmiana następuje:
a) w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu zmiany Usługi, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
b) w terminie 4 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu zmiany Usługi, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.

3. W przypadku zmiany świadczonej Usługi na Usługę o niższej wartości, Usługodawca nie zwraca Klientowi różnicy.

4. Klient ma prawo dokonać wstrzymania realizacji świadczonej Usługi w wybranych przez siebie dniach. Wstrzymanie realizacji Usługi następuje:
a) w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji wstrzymania, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
b) w terminie 4 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.

5. W przypadku wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu powyżej, realizacja Usługi ulega wydłużeniu o ilość dni równą ilości dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania realizacji Usługi lub zostaje zaplanowana do dostawy zgodnie z podanymi przez Klienta nowymi datami realizacji dostaw.

6. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, remonty dróg, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi niebędącemu konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

7. Rezygnacja ze świadczonej usługi następuje poprzez przesłanie na adres mailowy kontakt@fitmyday.pl oświadczenia o rezygnacji z świadczenia Usługi.

8. Po otrzymaniu rezygnacji ze świadczonej Usługi, Sprzedawca przestaje świadczyć Usługę:
- w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę rezygnacji, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
- w terminie 4 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę rezygnacji, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.

9. Zwrot niewykorzystanych środków przekazanych Sprzedającemu nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania Formularza rezygnacji na numer konta Kupującego wskazany przez Kupującego w Formularzu Rezygnacji.

§10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę Usług lub dostarczenia Produktów Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji według wyboru:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: kontakt@fitmyday.pl;
b) listownie na adres: ul. Lwowska 32, 22-600 Tomaszów Lubelski;
c) kontaktu telefonicznego (tel.720-111-133).

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.

3. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie do 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godziny 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Fit My Day stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Fit My Day.

5. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji, reklamacja nie będzie rozpatrywana.

6. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

§11 WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Fit My Day oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia i potrzebne dokumenty do prowadzenia działalności, w ramach której oferuje usługę doradztwa dietetycznego oraz cateringu dietetycznego. Jednocześnie oświadcza, iż posiłki przygotowywane są w profesjonalnej kuchni, która posiada odpowiednie zezwolenia oraz posiada działające systemy dbałości o jakość i bezpieczeństwo produkcji. Sprzedawca oświadcza również iż na swoją działalność posiada aktualną polisę OC, w tym również OC produktowe.

2. Fit My Day nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.

3. Fit My Day nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez Użytkownika do zaleceń zawartych na opakowaniach dostarczonych posiłków oraz ustaleń poczynionych z Klientem, w szczególności:
a) zatajenia podczas zamawiania istotnych dla diety problemów zdrowotnych, alergii itp.
b) spożycia posiłków w czasie przekraczającym 48 h od daty produkcji,
c) przechowywania posiłków w niewłaściwych warunkach,
d) przygotowania do spożycia w sposób różny niż wskazany na opakowaniach lub w załączonej instrukcji,
e) przekazania do spożycia osobom trzecim.

4. Usługodawca nie gwarantuje Klientowi osiągnięcia zamierzonego celu dietetycznego, jeśli nie zostaną spełnione zalecenia dietetyczne związane z otrzymywanymi zestawami (regularność spożywania dań, powstrzymanie się przed podjadaniem itd.) lub uniemożliwią to względy zdrowotne występujące po stronie Klienta.

§12 ZABLOKOWANIE LUB USUNIĘCIE KONTA W SERWISIE

1. Fit My Day może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie przez Użytkownika z Usług, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.

2. Zablokowanie przez Sprzedawcę możliwości korzystania z danej Usługi, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu i ważności okresu abonamentowego.

3. Może zablokować konto Użytkownika w Serwisie fitmyday.pl, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.

4. Zablokowanie przez Sprzedawcę konta Użytkownika w Serwisie fitmyday.pl, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich dostępnych usług.

5. Zablokowanie konta Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu i ważności okresu abonamentowego.

6. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres kontakt@fitmyday.pl z prośbą o usunięcie własnego konta w Serwisie fitmyday.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od zarejestrowania prośby.

7. Fit My Day może usunąć konto Użytkownika w Serwisie w przypadku gdy Użytkownik:
a) pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin,
b) narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie fitmyday.pl
c) Użytkownik nie korzystał z Serwisu fitmyday.pl w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego okresu abonamentowego.

8. Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie fitmyday.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Fit My Day zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
a) warunków świadczenia Usług Fit My Day i sprzedaży produktów fitmyday.pl
b) warunków korzystania z Usług fitmyday.pl i zakupu produktów fitmyday.pl
c) funkcjonalności Serwisu fitmyday.pl
d) obowiązujących przepisów prawa.

2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie.

3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed zmianą i będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu ich złożenia.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

Nie wiesz jaką dietę wybrać? Skorzystaj z naszego kalkulatora i wybierz coś dla siebie!