REGULAMIN PROGRAMU LOJALNO艢CIOWEGO MY JOY

搂1 POSTANOWIENIA OG脫LNE

1. Niniejszy regulamin okre艣la zasady funkcjonowania oraz warunki udzia艂u w programie lojalno艣ciowym (dalej jako: 鈥濸rogram Lojalno艣ciowy鈥) organizowanym przez Fit My Day sp. z o. o., ul. Lwowska 32, 22-600 Tomasz贸w Lubelski, wpisan膮 do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000908663, pos艂uguj膮c膮 si臋 numerem NIP: 9212043131 oraz numerem REGON: 389287767, adres poczty elektronicznej: kontakt@fitmyday.pl (dalej jako: 鈥濷rganizator鈥).

2. Wszelkie s艂owa i wyra偶enia wyst臋puj膮ce w Regulaminie Programu Lojalno艣ciowego rozpoczynaj膮ce si臋 du偶膮 liter膮, a niezdefiniowane w Regulaminie Programu Lojalno艣ciowego, nale偶y rozumie膰 zgodnie z ich definicj膮 zawart膮 w Regulaminie Serwisu Internetowego Fit My Day, dost臋pnym na stronach Serwisu Internetowego (dalej jako: 鈥濺egulamin鈥).

3. Program Lojalno艣ciowy rozpoczyna obowi膮zywanie w dniu 7 stycznia 2021, o godz.00:01 i trwa do jego odwo艂ania przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej jako: 鈥濷kres obowi膮zywania Programu Lojalno艣ciowego鈥).

4. Program Lojalno艣ciowy prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 鈥搘 miastach, na terenie kt贸rych zgodnie z Regulaminem realizowana jest dostawa.

5. Program Lojalno艣ciowy umo偶liwia Klientom Organizatora zdobywanie punkt贸w lojalno艣ciowych na zasadach okre艣lonych w niniejszym regulaminie (dalej: 鈥濸unkty lojalno艣ciowe鈥), kt贸re nast臋pnie b臋d膮 mogli wymieni膰 na nagrody wskazane przez Organizatora, na warunkach okre艣lonych w niniejszym regulaminie (dalej jako: 鈥濶agrody鈥)

6. Przyst膮pienie do Programu Lojalno艣ciowego jest dobrowolne.

7. Tre艣膰 Regulaminu Programu Lojalno艣ciowego dost臋pna jest w Serwisie Internetowym.

搂2 UCZESTNICTWO W PROGRAMIE LOJALNO艢CIOWYM

1. Uczestnikiem Programu Lojalno艣ciowego mo偶e by膰 ka偶dy Klient, kt贸ry w Okresie obowi膮zywania Programu Lojalno艣ciowego za艂o偶y Konto w Serwisie Internetowym oraz przyst膮pi do Programu Lojalno艣ciowego (dalej: 鈥濽czestnik鈥).

2. W celu przyst膮pienia do Programu Lojalno艣ciowego, Uczestnik zak艂ada Konto na stronie www.fitmyday.pl, co powoduje zawarcie z Organizatorem umowy uczestnictwa w Programie Lojalno艣ciowym.

3. Uczestnictwo w Programie Lojalno艣ciowym jest bezp艂atne i mo偶liwe pod warunkiem spe艂nienia przez system teleinformatyczny, z kt贸rego korzysta Uczestnik, minimalnych wymaga艅 technicznych wskazanych w Regulaminie.

4. Uczestnik mo偶e by膰 zarejestrowany w Programie Lojalno艣ciowym tylko raz w jednym czasie.

5. Uczestnik nie mo偶e udost臋pnia膰 swojego Konta osobom trzecim.

6. Uczestnik zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:
a) korzystania z Programu Lojalno艣ciowego w spos贸b zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu Programu Lojalno艣ciowego oraz Programu, a tak偶e z og贸lnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
b) niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa, np. propaguj膮cych przemoc, znies艂awiaj膮cych lub naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich;
c) niepodejmowania dzia艂a艅 takich jak rozsy艂anie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezam贸wionej informacji handlowej (spam).

搂3 PUNKTY LOJALNO艢CIOWE

1. Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty lojalno艣ciowe zgodnie z nast臋puj膮cymi warunkami:
a) za ka偶de 50 z艂 wydane na Zam贸wienie za po艣rednictwem Konta, Uczestnik otrzymuje 50 punkt贸w;
b) za ka偶de 50 z艂 wydane na pierwsze Zam贸wienie za po艣rednictwem Konta przez Klienta, kt贸ry wska偶e indywidualny kod zni偶kowy Uczestnika, Uczestnik otrzymuje100 punkt贸w;
c) za za艂o偶enie Konta wraz z jednoczesnym z艂o偶eniem Zam贸wienia oraz wyra偶eniem zg贸d marketingowych, Uczestnik otrzymuje 1000 punkt贸w;
d) za ka偶dy oceniony posi艂ek Uczestnik otrzymuje 10 punkt贸w, ocena Fit May Day po zako艅czonym zam贸wieniu to dodatkowe 100 punkt贸w (tre艣膰 min. 100 znak贸w).

2. W ramach Programu Lojalno艣ciowego Organizator mo偶e wyodr臋bnia膰 czasowe akcje, w kt贸rych b臋dzie oferowa膰 zdobycie Punkt贸w lojalno艣ciowych za wskazane przez niego aktywno艣ci. Informacje na ten temat wraz ze szczeg贸艂owo wskazanymi aktywno艣ciami, liczb膮 punkt贸w lojalno艣ciowych mo偶liwych do uzyskania w ich ramach oraz warunkami ich uzyskania Organizator b臋dzie publikowa艂 ka偶dorazowo w Serwisie Internetowym.

3. Organizator zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wprowadzenia szczeg贸lnych wymog贸w dotycz膮cych Uczestnik贸w mog膮cych uzyska膰 Punkty lojalno艣ciowe za poszczeg贸lne aktywno艣ci, kt贸re ka偶dorazowo b臋d膮 wskazywane w Serwisie Internetowym.

4. Organizator mo偶e przewidzie膰 w szczeg贸lno艣ci, 偶e:
a) za dan膮 aktywno艣膰 wskazan膮 przez Organizatora, Uczestnik mo偶e uzyska膰 Punkty lojalno艣ciowe tylko raz;
b) za dan膮 aktywno艣膰 wskazan膮 przez Organizatora, Uczestnik mo偶e uzyska膰 Punkty lojalno艣ciowe tylko, gdy posiada status nowego Klienta (tj. nie sk艂ada艂 nigdy wcze艣niej Zam贸wienia u Organizatora ani nie posiada艂 Konta w Serwisie Internetowym).

5. Punkty lojalno艣ciowe gromadzone s膮 na Koncie Klienta w zak艂adce o nazwie: Skarbonka. Punkty uznaje si臋 za przyznane z chwil膮 ich zaewidencjonowania na Koncie jako przyznane, co nast臋puje niezw艂ocznie po spe艂nieniu warunk贸w ich przyznania okre艣lonych w niniejszym Regulaminie Programu Lojalno艣ciowego. Uczestnik mo偶e w ka偶dej chwili dokona膰 sprawdzenia aktualnego salda Punkt贸w lojalno艣ciowych za po艣rednictwem Konta lub kontaktuj膮c si臋 z Organizatorem (adres poczty elektronicznej: kontakt@fitmyday.pl; numer telefonu:720-111-133).

6. W przypadku b艂臋dnego naliczenia Punkt贸w lojalno艣ciowych lub ich nie naliczenia, Uczestnikowi przys艂uguje reklamacja, zgodnie z 搂 6 ust. 1-5 Regulaminu Programu Lojalno艣ciowego.

7. Punkty lojalno艣ciowe nie podlegaj膮 wymianie na pieni膮dze i nie s膮 pieni膮dzem elektronicznym.

8. Punkty lojalno艣ciowe nie mog膮 zosta膰 przeniesione przez Uczestnika na inne Konto.

9. Uczestnik nie mo偶e przekaza膰 swoich Punkt贸w lojalno艣ciowych innemu Uczestnikowi.

10. Punkty lojalno艣ciowe s膮 wa偶ne w Okresie obowi膮zywania Programu Lojalno艣ciowego.

11. Po up艂ywie terminu ich wa偶no艣ci nie mog膮 by膰 wymieniane na Nagrody i s膮 kasowane.

12. Je偶eli nie dojdzie do pe艂nego 艣wiadczenia Us艂ug na podstawie Zam贸wienia, w zwi膮zku z kt贸rym Uczestnikowi zosta艂y przyznane punkty (np. w przypadku odst膮pienia od umowy o 艣wiadczenie Us艂ug lub jej rozwi膮zania, niewa偶no艣ci lub bezskuteczno艣ci umowy o 艣wiadczenie Us艂ug, anulowania Zam贸wienia) lub w przypadku nadu偶y膰 Uczestnika, czy te偶 b艂臋dnego zaksi臋gowania danej czynno艣ci, punkty nie zostan膮 Uczestnikowi przyznane lub zostan膮 anulowane.

搂4 WYMIANA PUNKT脫W LOJALNO艢CIOWYCH NA NAGRODY

1. Uczestnik posiadaj膮cy na swoim Koncie okre艣lon膮 przez Organizatora liczb臋 Punkt贸w lojalno艣ciowych mo偶e dokona膰 ich wymiany na Nagrody, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

2. Organizator przewiduje nast臋puj膮ce Nagrody:
a) rabat pieni臋偶ny udzielony na Zam贸wienie Klienta.

3. Organizator zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wprowadzenia innych Nagr贸d, o kt贸rych informacja b臋dzie ka偶dorazowo udost臋pniana w Serwisie Internetowym.

4. Informacja o liczbie Punkt贸w lojalno艣ciowych uprawniaj膮cych do wymiany na Nagrod臋 wskazana jest ka偶dorazowo w Serwisie Internetowym.

5. Uczestnik dokonuje wymiany Punkt贸w lojalno艣ciowych na rabat pieni臋偶ny udzielony na Zam贸wienie podczas sk艂adania Zam贸wienia za po艣rednictwem swojego Konta.

6. Uczestnik dokonuje tego po zalogowaniu si臋 do swojego Konta, kieruj膮c si臋 komunikatami wy艣wietlanymi w Serwisie Internetowym. Uczestnik mo偶e wymieni膰 Punkty lojalno艣ciowe wy艂膮cznie podczas sk艂adania Zam贸wienie w Serwisie Internetowym za po艣rednictwem Konta, nie ma natomiast mo偶liwo艣ci wymiany Punkt贸w lojalno艣ciowych w ramach Zam贸wienia sk艂adanego e-mailowo, telefonicznie lub w inny spos贸b udost臋pniany przez Organizatora. Warto艣膰 Zam贸wienia Uczestnika jest obni偶ana o rabat pieni臋偶ny, stanowi膮cy Nagrod臋 za wymienione przez Uczestnika Punkty lojalno艣ciowe.

7. Uczestnik dokonuj膮c wymiany Punkt贸w lojalno艣ciowych okre艣la, ile Punkt贸w lojalno艣ciowych chce wymieni膰. Uczestnik mo偶e wymieni膰 Punkty lojalno艣ciowe wy艂膮cznie na Nagrod臋 o warto艣ci nie wi臋kszej ni偶 w r贸wnej do posiadanych przez niego Punkt贸w lojalno艣ciowych, wskazanej w Serwisie Internetowym oraz wy艂膮cznie w terminach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

8. Punkty lojalno艣ciowe po wymianie ich na Nagrody s膮 odejmowane ze Skarbonki Uczestnika.

9. Nagroda w postaci rabatu udzielanego na Zam贸wienie Klienta 艂膮czy si臋 z innymi promocjami, rabatami, o ile inaczej nie zastrze偶ono w warunkach takiej promocji.

搂5 ZAKO艃CZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNO艢CIOWYM

1. Uczestnik mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 uczestnictwa w Programie Lojalno艣ciowym ze skutkiem natychmiastowym, sk艂adaj膮c o艣wiadczenie na pi艣mie na adres siedziby Organizatora (ul. Swietojurska 10, 22-600 Tomasz贸w Lubelski) lub w formie wiadomo艣ci e-mail na adres e-mail kontakt@fitmyday.pl.

2. Organizator mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 uczestnictwa w Programie Lojalno艣ciowym Uczestnikowi z wa偶nych powod贸w z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za wa偶ne powody, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzedzaj膮cym, uznaje si臋 naruszenie przez Uczestnika postanowie艅 Regulaminu Programu Lojalno艣ciowego, Regulaminu lub obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa w zwi膮zku z Programem Lojalno艣ciowym.

3. Organizator wskazuje w wypowiedzeniu jego przyczyn臋.

4. Organizator mo偶e wykluczy膰 Uczestnika z udzia艂u w Programie Lojalno艣ciowym ze skutkiem natychmiastowym, po przeprowadzeniu post臋powania wyja艣niaj膮cego, je艣li dzia艂ania Uczestnika budz膮 uzasadnione przypuszczenie, 偶e mog膮 prowadzi膰 do pr贸b obej艣cia Regulaminu Programu Lojalno艣ciowego lub Regulaminu.

5. Zako艅czenie uczestnictwa w Programie Lojalno艣ciowym, wskutek wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie Lojalno艣ciowym lub wykluczenia Uczestnika z Programu Lojalno艣ciowego, prowadzi do utraty zebranych przez Uczestnika Punkt贸w lojalno艣ciowych oraz utraty prawa wymiany zebranych przez Uczestnika Punkt贸w lojalno艣ciowych na Nagrody. Uczestnik, zamierzaj膮cy wypowiedzie膰 umow臋, powinien w miar臋 mo偶liwo艣ci uprzednio wymieni膰 zebrane Punkty lojalno艣ciowe na Nagrody, je艣li jest do nich uprawniony. Punkty lojalno艣ciowe Uczestnika podlegaj膮 skasowaniu bez mo偶liwo艣ci przywr贸cenia w dniu skutecznego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie Lojalno艣ciowym.

6. Uczestnik b臋d膮cy Konsumentem mo偶e odst膮pi膰 od umowy uczestnictwa w Programie Lojalno艣ciowym za zasadach okre艣lonych w 搂 12 ust. 1-3 Regulaminu. W przypadku odst膮pienia Punkty lojalno艣ciowe zebrane przez Uczestnika zostaj膮 anulowane.

7. Organizator mo偶e w ka偶dym czasie zako艅czy膰 prowadzenie Programu Lojalno艣ciowego, o czym informuje Uczestnik贸w za po艣rednictwem Konta lub korespondencji e-mail, na podany przez Uczestnika adres e-mail, nie p贸藕niej ni偶 z 30-dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie Uczestnicy mog膮 dokona膰 wymiany Punkt贸w Lojalno艣ciowych na Nagrody. Niewykorzystane w tym czasie przez Uczestnik贸w Punkty lojalno艣ciowe podlegaj膮 skasowaniu bez mo偶liwo艣ci przywr贸cenia.

搂6 REKLAMACJE

1. Reklamacje zwi膮zane z Programem Lojalno艣ciowym nale偶y sk艂ada膰 elektronicznie na adres: kontakt@fitmyday.pl lub pisemnie na adres: ul. 艢wi臋tojurska 10, 22-600 Tomasz贸w Lubelski

2. Zaleca si臋, aby reklamacja zawiera艂a:
a) dane identyfikacyjne Uczestnika - imi臋 i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej;
B) informacje i okoliczno艣ci dotycz膮ce przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci, przydatna by艂aby r贸wnie偶 dokumentacja fotograficzna; roszczenie Uczestnika.

3. Organizator ustosunkuje si臋 do reklamacji nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z艂o偶enia.

4. Organizator informuje Uczestnika b臋d膮cego konsumentem o mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez z艂o偶enie przez Klienta po zako艅czeniu post臋powania reklamacyjnego wniosku o wszcz臋cie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed s膮dem polubownym (wniosek mo偶na pobra膰 na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/). Wykaz sta艂ych Polubownych S膮d贸w Konsumenckich dzia艂aj膮cych przy Wojew贸dzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dost臋pny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Konsument mo偶e uzyska膰 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu korzystaj膮c tak偶e z pomocy powiatowego (miejskiego)rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dost臋pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

搂7 POSTANOWIENIA KO艃COWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Programu Lojalno艣ciowego zastosowanie maj膮 postanowienia Regulaminu oraz obowi膮zuj膮ce przepisy prawa. W przypadku sprzeczno艣ci pomi臋dzy postanowieniami niniejszego Regulaminu Programu Lojalno艣ciowego oraz Regulaminu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulaminu Programu Lojalno艣ciowego.

2. Tre艣ci zawarte w materia艂ach reklamowo-promocyjnych dotycz膮cych Programu Lojalno艣ciowego maj膮 charakter informacyjny.

3. Uczestnik przed przyst膮pieniem do Programu Lojalno艣ciowego zobowi膮zany jest zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu i Regulaminu Programu Lojalno艣ciowego. Udzia艂 w Programie Lojalno艣ciowym jest jednoznaczny z akceptacj膮 Regulaminu i Regulaminu Programu Lojalno艣ciowego.

4. Postanowienia Regulaminu Programu Lojalno艣ciowego nie naruszaj膮 ani nie ograniczaj膮 prawa do reklamacji zwi膮zanej z r臋kojmi膮 lub gwarancj膮 ani innych powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi膮zku z uczestnictwem w Promocji jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane s膮 w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatno艣ci opublikowanej w Serwisie Internetowym: https://fitmyday.com.pl/polityka-prywatnosci/.

6. O zmianach w Regulaminie Programu Lojalno艣ciowego Organizator zobowi膮zuje si臋 informowa膰 uczestnik贸w drog膮 mailow膮, w terminie nie p贸藕niej ni偶 10 dni przed dat膮 wej艣cia w 偶ycie planowanych zmian. W razie, gdy Uczestnik nie zaakceptuje nowej tre艣ci Regulaminu, obowi膮zany b臋dzie zawiadomi膰 o tym fakcie Organizatora w ci膮gu 10 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu na adres e-mail:kontakt@fitmyday.pl. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej tre艣ci Regulaminu skutkuje rozwi膮zaniem umowy o uczestnictwo w Programie Lojalno艣ciowym.

7. Regulamin wchodzi w 偶ycie w dniu 7 stycznia 2021 r.

Nie wiesz jak膮 diet臋 wybra膰? Skorzystaj z naszego kalkulatora i wybierz co艣 dla siebie!