REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MY JOY

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki udziału w programie lojalnościowym (dalej jako: „Program Lojalnościowy”) organizowanym przez Fit My Day sp. z o. o., ul. Lwowska 32, 22-600 Tomaszów Lubelski, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000908663, posługującą się numerem NIP: 9212043131 oraz numerem REGON: 389287767, adres poczty elektronicznej: kontakt@fitmyday.pl (dalej jako: „Organizator”).

2. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Regulaminie Programu Lojalnościowego rozpoczynające się dużą literą, a niezdefiniowane w Regulaminie Programu Lojalnościowego, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego Fit My Day, dostępnym na stronach Serwisu Internetowego (dalej jako: „Regulamin”).

3. Program Lojalnościowy rozpoczyna obowiązywanie w dniu 7 stycznia 2021, o godz.00:01 i trwa do jego odwołania przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej jako: „Okres obowiązywania Programu Lojalnościowego”).

4. Program Lojalnościowy prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –w miastach, na terenie których zgodnie z Regulaminem realizowana jest dostawa.

5. Program Lojalnościowy umożliwia Klientom Organizatora zdobywanie punktów lojalnościowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Punkty lojalnościowe”), które następnie będą mogli wymienić na nagrody wskazane przez Organizatora, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie (dalej jako: „Nagrody”)

6. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego jest dobrowolne.

7. Treść Regulaminu Programu Lojalnościowego dostępna jest w Serwisie Internetowym.

§2 UCZESTNICTWO W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każdy Klient, który w Okresie obowiązywania Programu Lojalnościowego założy Konto w Serwisie Internetowym oraz przystąpi do Programu Lojalnościowego (dalej: „Uczestnik”).

2. W celu przystąpienia do Programu Lojalnościowego, Uczestnik zakłada Konto na stronie www.fitmyday.pl, co powoduje zawarcie z Organizatorem umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

3. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, minimalnych wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie.

4. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie Lojalnościowym tylko raz w jednym czasie.

5. Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

6. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Programu Lojalnościowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu Programu Lojalnościowego oraz Programu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§3 PUNKTY LOJALNOŚCIOWE

1. Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty lojalnościowe zgodnie z następującymi warunkami:
a) za każde 50 zł wydane na Zamówienie za pośrednictwem Konta, Uczestnik otrzymuje 50 punktów;
b) za każde 50 zł wydane na pierwsze Zamówienie za pośrednictwem Konta przez Klienta, który wskaże indywidualny kod zniżkowy Uczestnika, Uczestnik otrzymuje100 punktów;
c) za założenie Konta wraz z jednoczesnym złożeniem Zamówienia oraz wyrażeniem zgód marketingowych, Uczestnik otrzymuje 1000 punktów;
d) za każdy oceniony posiłek Uczestnik otrzymuje 10 punktów, ocena Fit May Day po zakończonym zamówieniu to dodatkowe 100 punktów (treść min. 100 znaków).

2. W ramach Programu Lojalnościowego Organizator może wyodrębniać czasowe akcje, w których będzie oferować zdobycie Punktów lojalnościowych za wskazane przez niego aktywności. Informacje na ten temat wraz ze szczegółowo wskazanymi aktywnościami, liczbą punktów lojalnościowych możliwych do uzyskania w ich ramach oraz warunkami ich uzyskania Organizator będzie publikował każdorazowo w Serwisie Internetowym.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia szczególnych wymogów dotyczących Uczestników mogących uzyskać Punkty lojalnościowe za poszczególne aktywności, które każdorazowo będą wskazywane w Serwisie Internetowym.

4. Organizator może przewidzieć w szczególności, że:
a) za daną aktywność wskazaną przez Organizatora, Uczestnik może uzyskać Punkty lojalnościowe tylko raz;
b) za daną aktywność wskazaną przez Organizatora, Uczestnik może uzyskać Punkty lojalnościowe tylko, gdy posiada status nowego Klienta (tj. nie składał nigdy wcześniej Zamówienia u Organizatora ani nie posiadał Konta w Serwisie Internetowym).

5. Punkty lojalnościowe gromadzone są na Koncie Klienta w zakładce o nazwie: Skarbonka. Punkty uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie jako przyznane, co następuje niezwłocznie po spełnieniu warunków ich przyznania określonych w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego. Uczestnik może w każdej chwili dokonać sprawdzenia aktualnego salda Punktów lojalnościowych za pośrednictwem Konta lub kontaktując się z Organizatorem (adres poczty elektronicznej: kontakt@fitmyday.pl; numer telefonu:720-111-133).

6. W przypadku błędnego naliczenia Punktów lojalnościowych lub ich nie naliczenia, Uczestnikowi przysługuje reklamacja, zgodnie z § 6 ust. 1-5 Regulaminu Programu Lojalnościowego.

7. Punkty lojalnościowe nie podlegają wymianie na pieniądze i nie są pieniądzem elektronicznym.

8. Punkty lojalnościowe nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na inne Konto.

9. Uczestnik nie może przekazać swoich Punktów lojalnościowych innemu Uczestnikowi.

10. Punkty lojalnościowe są ważne w Okresie obowiązywania Programu Lojalnościowego.

11. Po upływie terminu ich ważności nie mogą być wymieniane na Nagrody i są kasowane.

12. Jeżeli nie dojdzie do pełnego świadczenia Usług na podstawie Zamówienia, w związku z którym Uczestnikowi zostały przyznane punkty (np. w przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług lub jej rozwiązania, nieważności lub bezskuteczności umowy o świadczenie Usług, anulowania Zamówienia) lub w przypadku nadużyć Uczestnika, czy też błędnego zaksięgowania danej czynności, punkty nie zostaną Uczestnikowi przyznane lub zostaną anulowane.

§4 WYMIANA PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH NA NAGRODY

1. Uczestnik posiadający na swoim Koncie określoną przez Organizatora liczbę Punktów lojalnościowych może dokonać ich wymiany na Nagrody, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

2. Organizator przewiduje następujące Nagrody:
a) rabat pieniężny udzielony na Zamówienie Klienta.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych Nagród, o których informacja będzie każdorazowo udostępniana w Serwisie Internetowym.

4. Informacja o liczbie Punktów lojalnościowych uprawniających do wymiany na Nagrodę wskazana jest każdorazowo w Serwisie Internetowym.

5. Uczestnik dokonuje wymiany Punktów lojalnościowych na rabat pieniężny udzielony na Zamówienie podczas składania Zamówienia za pośrednictwem swojego Konta.

6. Uczestnik dokonuje tego po zalogowaniu się do swojego Konta, kierując się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie Internetowym. Uczestnik może wymienić Punkty lojalnościowe wyłącznie podczas składania Zamówienie w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Konta, nie ma natomiast możliwości wymiany Punktów lojalnościowych w ramach Zamówienia składanego e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób udostępniany przez Organizatora. Wartość Zamówienia Uczestnika jest obniżana o rabat pieniężny, stanowiący Nagrodę za wymienione przez Uczestnika Punkty lojalnościowe.

7. Uczestnik dokonując wymiany Punktów lojalnościowych określa, ile Punktów lojalnościowych chce wymienić. Uczestnik może wymienić Punkty lojalnościowe wyłącznie na Nagrodę o wartości nie większej niż w równej do posiadanych przez niego Punktów lojalnościowych, wskazanej w Serwisie Internetowym oraz wyłącznie w terminach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

8. Punkty lojalnościowe po wymianie ich na Nagrody są odejmowane ze Skarbonki Uczestnika.

9. Nagroda w postaci rabatu udzielanego na Zamówienie Klienta łączy się z innymi promocjami, rabatami, o ile inaczej nie zastrzeżono w warunkach takiej promocji.

§5 ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

1. Uczestnik może wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie Lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora (ul. Swietojurska 10, 22-600 Tomaszów Lubelski) lub w formie wiadomości e-mail na adres e-mail kontakt@fitmyday.pl.

2. Organizator może wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Uczestnikowi z ważnych powodów z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu Programu Lojalnościowego, Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem Lojalnościowym.

3. Organizator wskazuje w wypowiedzeniu jego przyczynę.

4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie Lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, jeśli działania Uczestnika budzą uzasadnione przypuszczenie, że mogą prowadzić do prób obejścia Regulaminu Programu Lojalnościowego lub Regulaminu.

5. Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, wskutek wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym lub wykluczenia Uczestnika z Programu Lojalnościowego, prowadzi do utraty zebranych przez Uczestnika Punktów lojalnościowych oraz utraty prawa wymiany zebranych przez Uczestnika Punktów lojalnościowych na Nagrody. Uczestnik, zamierzający wypowiedzieć umowę, powinien w miarę możliwości uprzednio wymienić zebrane Punkty lojalnościowe na Nagrody, jeśli jest do nich uprawniony. Punkty lojalnościowe Uczestnika podlegają skasowaniu bez możliwości przywrócenia w dniu skutecznego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

6. Uczestnik będący Konsumentem może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym za zasadach określonych w § 12 ust. 1-3 Regulaminu. W przypadku odstąpienia Punkty lojalnościowe zebrane przez Uczestnika zostają anulowane.

7. Organizator może w każdym czasie zakończyć prowadzenie Programu Lojalnościowego, o czym informuje Uczestników za pośrednictwem Konta lub korespondencji e-mail, na podany przez Uczestnika adres e-mail, nie później niż z 30-dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie Uczestnicy mogą dokonać wymiany Punktów Lojalnościowych na Nagrody. Niewykorzystane w tym czasie przez Uczestników Punkty lojalnościowe podlegają skasowaniu bez możliwości przywrócenia.

§6 REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym należy składać elektronicznie na adres: kontakt@fitmyday.pl lub pisemnie na adres: ul. Świętojurska 10, 22-600 Tomaszów Lubelski

2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała:
a) dane identyfikacyjne Uczestnika - imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej;
B) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, przydatna byłaby również dokumentacja fotograficzna; roszczenie Uczestnika.

3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. Organizator informuje Uczestnika będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego)rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Programu Lojalnościowego zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu Programu Lojalnościowego oraz Regulaminu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulaminu Programu Lojalnościowego.

2. Treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Programu Lojalnościowego mają charakter informacyjny.

3. Uczestnik przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Regulaminu Programu Lojalnościowego. Udział w Programie Lojalnościowym jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu i Regulaminu Programu Lojalnościowego.

4. Postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Promocji jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w Serwisie Internetowym: https://fitmyday.com.pl/polityka-prywatnosci/.

6. O zmianach w Regulaminie Programu Lojalnościowego Organizator zobowiązuje się informować uczestników drogą mailową, w terminie nie później niż 10 dni przed datą wejścia w życie planowanych zmian. W razie, gdy Uczestnik nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany będzie zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 10 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu na adres e-mail:kontakt@fitmyday.pl. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o uczestnictwo w Programie Lojalnościowym.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 7 stycznia 2021 r.

Nie wiesz jaką dietę wybrać? Skorzystaj z naszego kalkulatora i wybierz coś dla siebie!