POLITYKA PRYWATNO艢CI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Fit My Day sp. z o.o., ul. Lwowska 32, 22-600 Tomasz贸w Lubelski jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe U偶ytkownika zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), zwane dalej 鈥濺ODO鈥, w celu realizacji umowy i chroni te dane przed dost臋pem os贸b nieuprawnionych.

2. Podanie danych osobowych jest niezb臋dne do realizacji Zam贸wienia. Fit My Day mo偶e r贸wnie偶 przetwarza膰 dane osobowe U偶ytkownika w celu wype艂nienia usprawiedliwionych potrzeb Sprzedawcy, wynikaj膮cych z przepis贸w prawa.

3. Dane osobowe U偶ytkownik贸w s膮 zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Serwisie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarz膮dzania tym kontem. Podstawa prawna: niezb臋dno艣膰 do wykonania umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) sk艂adania zam贸wienia w Serwisie, w celu wykonania umowy sprzeda偶y. Podstawa prawna: niezb臋dno艣膰 do wykonania umowy sprzeda偶y (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 1 lit a RODO),
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, kt贸rej przedmiotem jest us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮. Podstawa prawna 鈥 zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮 na wykonanie umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d) obs艂ugi zapyta艅 sk艂adanych przez elektroniczne formularze kontaktowe m.in. nawi膮zanie kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Jest to niezb臋dno艣膰 do wykonania umowy o 艣wiadczenie us艂ugi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
e) kontaktu telefonicznego w celach zwi膮zanych z obs艂ug膮 umowy za po艣rednictwem infolinii. Podstawa prawna: niezb臋dno艣膰 do wykonania umowy o 艣wiadczenie us艂ugi (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO),
f) kontaktu telefonicznego w sprawach innych ni偶 obs艂uga umowy lub 艣wiadczenie us艂ug. Podstawa prawna: 艣wiadoma zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮 na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane przetwarzane s膮 wy艂膮cznie w zwi膮zku z us艂ugami, kt贸re s膮 realizowane i tylko wtedy, gdy istnieje do tego podstawa. Dane przetwarzane s膮 w nast臋puj膮cych celach:
a) wykonanie umowy - na podstawie z艂o偶onego zam贸wienia na Produkty i Us艂ugi Fit My Day 鈥 przez okres realizacji zam贸wienia;
b) marketing - na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych 鈥 do czasu wyra偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyra偶onej zgody 鈥 do czasu cofni臋cia tej zgody. Uzasadniony interes to prowadzenie przez Fit My Day marketingu bezpo艣redniego swoich us艂ug. W tym celu przetwarzane b臋d膮 dane w zakresie: imi臋, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
c) rachunkowo艣膰 - na podstawie przepis贸w o rachunkowo艣ci 鈥 przez 5 lat od pocz膮tku roku nast臋puj膮cego po roku obrotowym, w kt贸rym p艂atno艣膰 zwi膮zana ze zrealizowan膮 umow膮 zosta艂a ostatecznie sp艂acona, rozliczona lub przedawniona;
d) windykacja i dochodzenie roszcze艅 oraz obrona praw w post臋powaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu maki Fit My Day, do czasu up艂ywu okres贸w przedawnienia roszcze艅, zgodnie z obwi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

5. Dane osobowe U偶ytkownik贸w zbierane przez administratora za po艣rednictwem Serwisu Internetowego zbierane s膮 w celu realizacji Umowy sprzeda偶y, 艣wiadczenia us艂ug oraz innych um贸w 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮, a je偶eli Klient wyrazi na to osobn膮 zgod臋 鈥 tak偶e w celu marketingowym.

6. Do zawarcia Umowy oraz 艣wiadczenia Us艂ug fitmyday.pl niezb臋dne jest ka偶dorazowo wskazanie Fit My Day adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez U偶ytkownika do korespondencji w zwi膮zku z us艂ugami fitmyday.pl.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.

8. U偶ytkownik mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie od fitmyday.pl informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej i telefonicznej, r贸wnie偶 po zako艅czeniu realizacji umowy z Fit My Day. Zgoda jest udzielana przez U偶ytkownika poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub w o艣wiadczeniu sk艂adanym przez telefon.

9. U偶ytkownik mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie od fitmyday.pl informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej, r贸wnie偶 po zako艅czeniu realizacji umowy z Fit My Day. Zgoda jest udzielana przez U偶ytkownika poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub w o艣wiadczeniu sk艂adanym przez telefon.

10. Klient posiada prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail, numer sms, w drodze po艂膮czenia telefonicznego, wiadomo艣ci e-mail lub za po艣rednictwem Serwisu.

11. Fit My Day zastrzega sobie prawo do zdepersonalizowanego publikowania wed艂ug w艂asnego wyboru i uznania tre艣ci kierowanych przez U偶ytkownika do fitmyday.pl pyta艅 zwi膮zanych z us艂ugami i produktami fitmyday.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

12. U偶ytkownik ma prawo 偶膮dania od Administratora dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia (鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczeg贸艂owe warunki wykonywania wskazanych wy偶ej praw wskazane s膮 w art. 15-21 Rozporz膮dzenia RODO.

13. Dane przechowywane s膮 nie d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne do realizacji cel贸w, dla kt贸rych zosta艂y zgromadzone, chyba 偶e obowi膮zuj膮ce przepisy wymagaj膮 ich d艂u偶szego przechowywania. Po up艂ywie okres贸w przechowywania dane osobowe zostaj膮 usuni臋te.

14. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszcze艅 mog膮 by膰 przetwarzane niekt贸re dane osobowe podane przez U偶ytkownika w ramach korzystania z funkcjonalno艣ci w Serwisie takie jak: imi臋, nazwisko, dane dotycz膮ce korzystania z us艂ug, je偶eli roszczenia wynikaj膮 ze sposobu, w jaki U偶ytkownik korzysta z us艂ug, inne dane niezb臋dne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiar贸w poniesionej szkody. Jest to prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegaj膮cy na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszcze艅 oraz na obronie przed roszczeniami w post臋powaniu przed s膮dami i innymi organami pa艅stwowymi.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji to偶samo艣ci U偶ytkownik贸w podczas rozm贸w telefonicznych, aby ich dane nie trafi艂y do nieuprawnionej osoby. Zastrzegamy sobie r贸wnie偶 prawo do nagrywania po艂膮cze艅 telefonicznych.

16. Dane U偶ytkownik贸w udost臋pniane s膮 tylko wtedy, gdy jest to niezb臋dne w zwi膮zku z realizacj膮 us艂ug i tylko w spos贸b zgodny z obowi膮zuj膮cymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane mog膮 zosta膰 udost臋pnione innym podmiotom przetwarzaj膮cym dane na zlecenie Sprzedawcy jako administratora, w szczeg贸lno艣ci, firmom wsp贸艂pracuj膮cym w zakresie produkcji diet na zlecenie sprzedawcy, kurierom realizuj膮cym dostawy, dostawcom us艂ug IT, dostawcom us艂ug archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzaj膮cym dane w celu windykacji nale偶no艣ci, kancelariom prawnym 艣wiadcz膮cym us艂ugi prawne na rzecz Fit My Day, biurom rachunkowym 鈥 powy偶sze podmioty przetwarzaj膮台 dane na podstawie umowy z administratorem i wy艂膮cznie zgodnie z poleceniami administratora.

17. W przypadku uznania, i偶 dane osobowe s膮 przetwarzane niezgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

18. W Serwisie fitmyday.pl stosowane s膮 pliki "cookies". Plik cookie zwykle zawiera nazw臋 domeny, z kt贸rej pochodzi, sw贸j 鈥瀋zas wyga艣ni臋cia鈥 oraz indywidualn膮, losowo wybran膮 liczb臋 identyfikuj膮c膮 ten plik. Informacje zbierane za pomoc膮 plik贸w tego typu pomagaj膮 dostosowywa膰 oferowane przez Sprzedawc臋 produkty i Us艂ugi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb os贸b odwiedzaj膮cych Serwis Internetowy. Daj膮 te偶 mo偶liwo艣膰 opracowywania og贸lnych statystyk odwiedzin prezentowanych produkt贸w w Serwisie Internetowym.

19. Fit My Day wykorzystuje cookies w celu:
a) uwierzytelniania U偶ytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji U偶ytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej U偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a,
b) analiz i bada艅 oraz audytu ogl膮dalno艣ci, a w szczeg贸lno艣ci do tworzenia anonimowych statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy korzystaj膮 ze Strony Internetowej Serwisu, co umo偶liwia ulepszanie jej struktury i zawarto艣ci.

20. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputer贸w U偶ytkownik贸w Serwisu Internetowego. W szczeg贸lno艣ci t膮 drog膮 nie jest mo偶liwe przedostanie si臋 do komputer贸w U偶ytkownik贸w wirus贸w lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z艂o艣liwego. Niemniej w swoich przegl膮darkach U偶ytkownicy maj膮 mo偶liwo艣膰 ograniczenia lub wy艂膮czenia dost臋pu plik贸w cookies do komputer贸w. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego b臋dzie mo偶liwe, poza funkcjami, kt贸re ze swojej natury wymagaj膮 plik贸w cookies.

21. Fit My Day mo偶e gromadzi膰 adresy IP U偶ytkownik贸w. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzaj膮cej Serwis Internetowy przez dostawc臋 us艂ug internetowych. Numer IP umo偶liwia dost臋p do Internetu. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia si臋 przy ka偶dym po艂膮czeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problem贸w technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. okre艣leniu, z jakich region贸w notujemy najwi臋cej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a tak偶e w celach bezpiecze艅stwa oraz ewentualnej identyfikacji obci膮偶aj膮cych serwer, niepo偶膮danych automatycznych program贸w do przegl膮dania tre艣ci Serwisu.

Nie wiesz jak膮 diet臋 wybra膰? Skorzystaj z naszego kalkulatora i wybierz co艣 dla siebie!