POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Fit My Day sp. z o.o., ul. Lwowska 32, 22-600 Tomaszów Lubelski jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, w celu realizacji umowy i chroni te dane przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia. Fit My Day może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Sprzedawcy, wynikających z przepisów prawa.

3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Serwisie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) składania zamówienia w Serwisie, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 1 lit a RODO),
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d) obsługi zapytań składanych przez elektroniczne formularze kontaktowe m.in. nawiązanie kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Jest to niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
e) kontaktu telefonicznego w celach związanych z obsługą umowy za pośrednictwem infolinii. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO),
f) kontaktu telefonicznego w sprawach innych niż obsługa umowy lub świadczenie usług. Podstawa prawna: świadoma zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane przetwarzane są wyłącznie w związku z usługami, które są realizowane i tylko wtedy, gdy istnieje do tego podstawa. Dane przetwarzane są w następujących celach:
a) wykonanie umowy - na podstawie złożonego zamówienia na Produkty i Usługi Fit My Day – przez okres realizacji zamówienia;
b) marketing - na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody. Uzasadniony interes to prowadzenie przez Fit My Day marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
c) rachunkowość - na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona;
d) windykacja i dochodzenie roszczeń oraz obrona praw w postępowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu maki Fit My Day, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.

5. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, świadczenia usług oraz innych umów świadczonych drogą elektroniczną, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.

6. Do zawarcia Umowy oraz świadczenia Usług fitmyday.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie Fit My Day adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami fitmyday.pl.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

8. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od fitmyday.pl informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej, również po zakończeniu realizacji umowy z Fit My Day. Zgoda jest udzielana przez Użytkownika poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub w oświadczeniu składanym przez telefon.

9. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od fitmyday.pl informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również po zakończeniu realizacji umowy z Fit My Day. Zgoda jest udzielana przez Użytkownika poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub w oświadczeniu składanym przez telefon.

10. Klient posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego, wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Serwisu.

11. Fit My Day zastrzega sobie prawo do zdepersonalizowanego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do fitmyday.pl pytań związanych z usługami i produktami fitmyday.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

12. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

13. Dane przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, chyba że obowiązujące przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania. Po upływie okresów przechowywania dane osobowe zostają usunięte.

14. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Jest to prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Użytkowników podczas rozmów telefonicznych, aby ich dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Zastrzegamy sobie również prawo do nagrywania połączeń telefonicznych.

16. Dane Użytkowników udostępniane są tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w związku z realizacją usług i tylko w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Sprzedawcy jako administratora, w szczególności, firmom współpracującym w zakresie produkcji diet na zlecenie sprzedawcy, kurierom realizującym dostawy, dostawcom usług IT, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym usługi prawne na rzecz Fit My Day, biurom rachunkowym – powyższe podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

17. W przypadku uznania, iż dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

18. W Serwisie fitmyday.pl stosowane są pliki "cookies". Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Sprzedawcę produkty i Usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.

19. Fit My Day wykorzystuje cookies w celu:
a) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

20. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

21. Fit My Day może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

Nie wiesz jaką dietę wybrać? Skorzystaj z naszego kalkulatora i wybierz coś dla siebie!